2. instrukce pro okresní koordinátory

a) určit člena, který za daný okres shromáždí do elektronické složky všechny fotografie pošt s Veřejným oznámením a zajistí jejich vytištění. Přiloží platný seznam pošt daného okresu.

b) text Veřejného oznámení uveřejnit v okresních novinách, v regionálním tisku, na webových stránkách

c) postupně přibírat do okresního LSŽL další členy do minimálního počtu 15, aby se mohla zvolit Okresní velká porota (OVP) LSŽL, a sice 13 + 2 náhradníci

d) vytipovat okruh problémů a návrh jejich řešení v daném okrese s ohledem na Globální plán obnovy

e) postupně vytvářet skupiny odborníků podle profesního zaměření

f) 1x za měsíc poslat krátkou písemnou informaci o dění (aktivitě) v okrese (emailem na adresu bohemia@novabohemia.cz)

g) vyhledávat koordinátory do sousedních neobsazených okresů a nové členy do již existujících okresů, šířit naše cíle

termín: červen, červenec 2022