Deklarace

Deklarace nezcizitelných práv Původní Moci

Pokud v průběhu lidských dějin musí lid zrušit politické závazky, které ho propojují s jinými subjekty a je třeba zaujmout mezi mocnostmi Země vlastní a rovnocenné místo, náležitá úcta k mínění lidstva si vyžaduje, aby tento lid vyhlásil důvody, které ho vedou k odtržení. K těmto krokům ho opravňují zákony přírodní a boží.

Základní a nezměnitelná pravda je, že všichni lidé byli stvořeni jako sobě rovní, že je Stvořitel obdařil určitými nezcizitelnými právy, mezi která patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Svobodný a nezávislý stát vzniká, když se lid spojí ve společnou jednotu, aby si zabezpečil svá Bohem daná práva. To je důvod, proč si lidé volí vlády, odvozující svoji oprávněnou moc od souhlasu těch, kterým vládnou. Zvolení úředníci mají jim svěřenou moc využívat ve prospěch svobodného a nezávislého státu Bohemie.

Jestliže zástupci delegované moci zneužijí své pravomoci Původní Moci krajiny jako nejvyšší, pak se svobodný a nezávislý stát změní na stát, který si uzurpuje nezcizitelná práva lidí, která mu však nenáleží. Z lidí se pak stávají oběti potlačování přirozených práv a tyranie. Zkorumpovaná delegovaná moc nemá vlastní původní autoritu. Vyhlašujeme proto při Všemohoucím Bohu na poklidném Národním shromáždění lidí v zastoupení občanského sdružení České mírové fórum Jednoho Lidu:

Potvrzení smlouvy

“Jsem stvořená bytost, která je rovnocenná všem mužům a ženám s nezcizitelnými právy danými Původní Mocí. Slavnostně potvrzuji, zveřejňuji a prohlašuji, že jsem bytost zbavená všech politických principů a požadavků, které jsou v rozporu se zásadami svobodného a nezávislého státu. S pevným spoléháním se na ochranu Boží Prozřetelnosti ve sdružení Jednoho Lidu prohlašuji:

Jsem místním příslušníkem svobodného a nezávislého státu Bohemia a žiji v okrese                     . Pro vytvoření dokonalejšího státu, nastolení spravedlnosti, zajištění vnitřního míru, zabezpečení společné obrany, podpory všeobecného blahobytu a zabezpečení požehnání a svobody pro naše potomky a náš svobodný a nezávislý stát, souhlasím s podporováním a udržováním míru, s delegováním pravomocí na místní sdružení lidu a na Bohemii – svobodný a nezávislý stát. Zákonná ochrana, svoboda a práva lidí budou stanovena a zajištěna tímto svobodným a nezávislým státem. Při podpoře této Deklarace s pevným spoléháním se na Boží Prozřetelnost zavazuji se chránit ŠTĚSTÍ, PROSPERITU, ŽIVOT a SVOBODU.“

Moje prohlášení o nezcizitelných právech Původní Moci je podepsáno autografem pod ochranou svědků. Zachovávám a vyhrazuji si všechna nezcizitelná práva. Platnost práv nelze zrušit žádným státním orgánem společnosti Česká republika.

Tento dokument byl vyhotoven ve dvou jazykových verzích – české a anglické.

Jmenovitý autograf

Nechť jsou Nebe a Země společným věčným svědkem tomuto dni.

Potvrzeno a podepsáno jmenovitým autografem ve jménu Boha Všemohoucího: