Smlouva Člena Poroty

Se zdvihnutou Pravou Rukou před třemi (3) živými svědky Shromáždění Poroty vlastními slovy slibuji následující pro Porotní Smlouvu:

“Prohlašuji, že moje nezcizitelná Práva má Domovská Moc. Před Lidovým Shromážděním v tomto svobodném a nezávislém národě = státu se pevně spoléhám na Boží Prozřetelnost, budu podporovat, chránit a bránit Přirozená Bohem daná Práva a Svobodu obyvatel svobodného a nezávislého státu Bohemia.

Za plného vědomí a svědomí a ze SVOBODNÉ Vůle s touto smlouvou souhlasím s tím, že ji přijmu a budu jako člen Poroty sloužit Bohemii, Svobodnému a Nezávislému národu = státu.

Já,                                   se slavnostně zavazuji Smlouvou člena Poroty, že budu sloužit v okrese                              zákonně umístěném v zeměpisné oblasti Bohemie, Svobodného a Nezávislého národa = státu.

Slibuji, že budu delegovat moc z Nezcizitelných Práv Domovské Moci. Pokud budu jmenovaná/ý nebo zvolená/ý do jakéhokoli úřadu sloužícímu lidu v Bohemii, Svobodného a Nezávislého národa = státu a přijmu takové pověření, budu věrně sloužit tomuto úřadu. Budu prosazovat, podporovat, zachovávat, chránit a bránit svoji příslušnou Okresní Smlouvu, Smlouvu v rámci Bohemie, Svobodného a Nezávislého národa = státu, Prohlášení Nezávislosti a Listinu Práv.

Budu vykonávat a plnit všechny povinnosti člena Poroty a spravovat zákony tohoto Svobodného a Nezávisleho národa = státu ve vztahu k jeho lidem věrně, nestranně, klidně, čestně a nikdy v rozporu se Zákonem Všemohoucího Boha. Nikdy nebudu prezentovat nikoho prostřednictvím závisti, nenávisti, zloby, žádostivosti nebo zlé vůle a nechávat nikoho nezastoupeného ze strachu, přízně, náklonnosti, odměny nebo podněcování. Budu vyšetřovat bez omezení všechny poznatky, které mi byly podány, nestranně, přičemž budu zachovávat mlčenlivost o jednáních za každých okolností na ochranu Lidí.

Slavnostně prohlašuji, že toto vše vykonám podle svých nejlepších schopností a porozumění jako posvátné smlouvy mezi mnou a lidmi, kterým budu sloužit v tomto svobodném a nezávislém státu a Všemohoucím Stvořitelem, tak mi pomáhej Bůh”.